Boluntaryo

Ang mga operasyon ng Sagamihara International Lounge ay isinasagawa sa pakikipagtulungan sa mga boluntaryo.
Kung interesado ka, mangyaring huwag mag-atubiling sumali sa amin anumang oras.

Uri ng boluntaryo

Volunteer Interpreter/Translator
・Makipagtulungan sa pagpapadala at pagsasalin ng interpreter [Subcommittee ng Interpretasyon at Pagsasalin]
 Pagpapadala o pagsasalin ng interpreter batay sa mga kahilingan mula sa mga ahensya ng pamahalaang lungsod o dayuhang residente.
・Makipagtulungan sa suporta para sa mga dayuhan sa panahon ng sakuna [Interpretation and Translation Subcommittee]
 Batay sa mga kahilingan mula sa lungsod, ang mga interpreter at tagasalin ay ibinibigay sa Sagamihara International Lounge, atbp. kung sakaling magkaroon ng sakuna.
・Magtulungan sa negosyo
 Isang praktikal na sesyon ng pagsasanay ang gaganapin para sa Interpretasyon sa mga boluntaryo ng Pagsasalin sa Sagamihara International Lounge.

Boluntaryo ng pakikipagtulungan sa negosyo

・Makipagtulungan sa suporta sa pag-aaral [Learning Support Subcommittee]
 Sa Sagamihara International Lounge, regular naming sinusuportahan ang pag-aaral ng mga dayuhang residente, pati na rin ang pagsuporta sa mga mag-aaral tungkol sa kanilang pag-aaral o karagdagang edukasyon.
 para sa konsultasyon.
・Nakikipagtulungan sa internasyonal na pagpapalitan [International Exchange Subcommittee]
 Regular na exchange meeting sa pagitan ng mga dayuhang residente at Japanese.Bilang karagdagan, ang mga lektura upang itaguyod ang internasyonal na pag-unawa sa mga mamamayan at mga seminar para sa mga dayuhang residente
 Isang kursong nagtuturo ng mga gawi sa pamumuhay ng mga Hapon.
・Makipagtulungan sa pagpapalaganap ng impormasyon [Information Dissemination Subcommittee]
 Paglahok sa proyekto ng Sagamihara International Lounge at paggawa ng panimulang artikulo.
 Mga mungkahi tungkol sa nilalaman ng pagpapakalat ng impormasyon sa Sagamihara International Lounge.
・Makipagtulungan sa disaster prevention awareness [Disaster Prevention Awareness Subcommittee]
 Magsagawa ng pagsasanay at pagpapakalat ng impormasyon para sa layunin ng pag-iwas sa kalamidad para sa mga dayuhang residente.

mga subcommittees, atbp.

Ang mga nagparehistro bilang mga boluntaryo sa pagtutulungan ng proyekto at ang mga nagparehistro bilang mga boluntaryong interpreter o tagasalin na handang makipagtulungan sa proyekto ay iniimbitahan na lumahok sa isang subcommittee na inorganisa ng lungsod upang talakayin ang mga detalye ng proyekto at tumulong sa operasyon ng proyekto.Hihilingin namin ang inyong kooperasyon.
Regular na ginaganap ang mga pulong ng subcommittee sa Sagamihara International Lounge para sa paghahanda sa negosyo.
Bilang karagdagan, ang mga nagparehistro bilang mga boluntaryo ng interpreter o mga boluntaryo ng tagasalin at handang makipagtulungan sa pagsuporta sa mga dayuhan kung sakaling magkaroon ng sakuna ay hihilingin na lumahok sa mga pagsasanay sa kalamidad na inorganisa ng lungsod.

Kung paano magrehistro

Mangyaring isumite ang boluntaryong registration/renewal application form sa Sagamihara International Lounge.
(Magpadala ng email sa:sil@city.sagamihara.kanagawa.jp)
Pagkatapos ng 6 na buwang panahon ng karanasan sa pagboboluntaryo, ikaw ay irerehistro pagkatapos mong kumpirmahin ang mga dokumentong magagamit para sa pakikipanayam at pagpapatunay ng pagkakakilanlan.